آموزش گره چینی – ترسیم ستاره شش بندی

موضوع ترسیم نقوش گره چینی

مرحله ۱ یک دایره را به دوازده بخش مساوی تقسیم کنید

 

مرحله ۲ شش ضلعی را در دایره قرار دهید

 

مرحله ۳ رسم چهار خط که متصل به تقاطعات نشان داده شده با دایره های قرمز است. این کمک می کند که خطوط را به عنوان دو شکل V مخالف در نظر بگیریم

 

مرحله چهارم را به دو شکل دیگر متصل کنید، همانطور که اشاره شد. اطمینان حاصل کنید که نقطه V دایره را لمس نمی کند بلکه شش گوشه

 

مرحله ۵ رسیدن به یکی دیگر از دو مخالف V-شکل، همانطور که اشاره شد.

 

مرحله ۶ خطوط قرمز رنگ را با خودکار پر رنگ کنید

 

مرحله ۷ خطوط باقی مانده قرمز را همانطور که نشان داده شده انجام دهید.

 

مرحله ۸ تمام خطوط کشیده شده اند، الگوی شما کامل شده است.

 

مرحله ۹ الگوی شما بدون خطوط

 

پایان(گسترش دهید)

 

منبع: سایت نجارکوچک www.najjarekochak.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.