مغار خراطی

مغار خراطی
برای شکل دهی انواع کاسه،لیوان،قندان،پایه مبل،بشقاب و … نیاز به مغار خراطی است

مغار خراطی همیشه تیز و باید دسته بلند داشته باشد تا بتوان محکم در دست گرفت.
مغار خراطی فرم های مختلفی دارد مانند مغار گلویی که کاربرد آن در مرحله اولیه این است که چوب با مقطع مربع یا چند ضلعی را گرد کند?مغار تخت یا مورب که برای صاف و مسطح و همچنین فرم دهی بعضی قسمت ها به کاربرده می شود?مغار گرد در قوس های مقعر کاربرد دارد?مغار نیزه ای که در تقسیم بندی،جدا کردن،خط انداختن به کاربرده می شود.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.