چکش چوبی نجاری

لیست ابزار مورد نیاز

اره پشت دار یا اره ژاپنی

مغار نیم گرد

کولیس

مته برگی

سنباده

https://cdn.instructables.com/FOW/SEKS/IX6FO994/FOWSEKSIX6FO994.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/F45/I7RI/IX6FO9AX/F45I7RIIX6FO9AX.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FAT/9R93/IX6FO9CP/FAT9R93IX6FO9CP.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/F2J/624F/IX6FO9MQ/F2J624FIX6FO9MQ.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FLQ/99JJ/IX6FO9F7/FLQ99JJIX6FO9F7.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FWR/ERDN/IX6FO9RN/FWRERDNIX6FO9RN.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/F8A/06LJ/IX6FO9TH/F8A06LJIX6FO9TH.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FGM/A8Q2/IX6FO9P6/FGMA8Q2IX6FO9P6.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FNL/O6US/IX6FO9WG/FNLO6USIX6FO9WG.MEDIUM.jpg

https://cdn.instructables.com/FUN/G7IA/IX6FOA6E/FUNG7IAIX6FOA6E.MEDIUM.jpg

Kooy_telegram

مطالب مرتبط
مته برگیمته برگی ۳۰ خرداد ۹۶

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.