دستگاه دم چلچله

1

اين ماشين، در انواع سنگين و دستي برقي )قابل حمل،(يك تيغ و دو تيغ، پنوماتيكي و اهرمي، با مارك هاي مختلف در بازار وجود دارد )شكل هاي 29 ،28و ،(3-30كه با توجهئبه ارزاني، راحتي در حمل و نقل، عدم نياز به لوازم جانبي زياد و راحتــي در كاركردن، در بيشــتر كارگاه ها، از نوع دســتي،برقي اهرمي استفاده مي شود

قسمت هاي مختلف يك ماشين دم چلچله زن، به شرح زير مي باشد:

صفحة دستگاه:صفحة اين دســتگاه، معمولاً از جنــس آلومينيوم آلياژي بوده و قطعة كار، روي آن قرار مي گيرد.
گونياهاي دستگاه:در دو طرف صفحة دســتگاه، دو عدد گونيا براي گرفتن قطعه كار وجــود دارد كه به صورت كشــويي، قابل حركت مي باشند.
گونياي وسط:اين گونيا، معمولاً در وسط صفحه، ميز دستگاه قرار گرفته و زير آن به صورت مدرج مي باشد.ايــن گونيا، بيش تر براي تنظيم اندازه، مورد اســتفاده قرارمي گيرد.
 كليد قطع و وصل:در ماشــين هاي دم چلچله، براي روشن و خاموش كردن،از دو نوع كليد اســتفاده مي شــود: يك نوع آن، كليد روشن،خاموش استارت، اســتاپ معمولي است كه روي بدنة ماشين تعبيه شــده؛ و نوع ديگر آن، و با چرخاندن يا فشــار دادن آن،ماشين خاموش و روشن مي شود.كليد ســومي اســت به نام ميكرو ســويچ. ميكروسويچ ها از حساسيت بســيار بالايي برخوردارند، طوري كه با كم ترين ايجاد حساسيت، خاموش يا روشن مي شوند.ميكروســويچ ها، داراي انــواع گوناگونــي مي باشــند

 

2

طرز كار اين ميكروســويچ، به اين صورت است كه وقتي موتور دستگاه پايين اســت، زبانة كليد، درحالت فشرده است و به محض بالا آمدن موتور، كليد عمل كرده و جريان برق را به موتور مي رساند

4

كاربرد ميكروســويچ ها، مي توان به دستة راهنماي ماشين قطــع كن نوار PVCدر دســتگاه هاي لبه چســبان، قطع كن اضطراري در دستگاه پرس گرم و غيره اشاره نمود.
توجه: بعضي از ميكروســويچ ها در زير دستگاه، و بعضي از آن ها در قســمت بالا قرار دارند. در تصویر زیر چند نوع ميكروسويچ نشان داده شده است

5

ميلة تنظيم عمق:بــراي تنظيم عمق، و كم يا زيادكردن تيغه براي عمق هاي مختلف، از مهره و پيچ يا يك ميلة صيقلي اســتفاده مي شــود

توجه: عمق تيغــة دم چلچله، با توجه به انداز،ة پين، تعيين مي گردد

7 6

قسمت تيغه گير:در اين دســتگاه، مي توان از تيغه هايي با قطرهاي متفاوت استفاده نمود؛ كه براي اين كار، معمولاً بايد بوش دستگاه باز و بوش مناسب با تيغة موردنظر را روي دستگاه سوار كرد.

نمونه هايــي از تيغه گيره هــاي با قطرهاي متفاوت در تصویر نشان داده شده است

8

الكتروموتور:الكترو موتور ماشين دم چلچله، بيشتر از نوع فرز انگشتياست كه مصارف مختلفي نيز دارد

9

فرزهــاي انگشــتي، در ماشــين هايي مورد اســتفاده قرار مي گيرد كه داراي بازوهاي حركتي مي باشــند، مانند ماشــين اليت زن، دســتگاه ســوراخ )دوبل زن( و… فرزهاي انگشتي،داراي دور بالايــي بوده )تا حدود 20000دور در دقيقه و لبةكار را نيز پرداخت مي نمايد.
نكته: فرزهاي انگشــتي، در دو نوع گلو بلند و گلو كوتاه وجود دارد

 10

Kooy_telegram

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

عباس جمالی

282 مطلب منتشر شده

کارشناس و متخصص صنعت چوب و مبلمان/نویسنده و مدرس رشته طراحی و تولید مبلمان

درباره این مطلب نظر دهید !

ثبت نام کلاس‌های حضوری آموزشگاه